ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

        

Ο πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία, μέσω της οποίας ο μηχανικός

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτης ή αγοραστής) για την υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος /

οικοπέδου και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο χρήζει ρυθμίσεων - διορθώσεων - μεταβολών.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τις κάτωθι διαδικασίες:

                                  1. Συλλογή δικαιολογητικών (τεχνικά σχέδια / συμβολαιογραφικές πράξεις / λοιπά έγγραφα)

                                  2. Αυτοψία του ακινήτου με μέτρηση και πιθανή αποτύπωση

                                  3. Σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης με αυτή των δικαιολογητικών

                                  4. Διερεύνηση μέσω της πολεοδομικής νομοθεσίας της ιστορικής πορείας του ακινήτου

                                  5. Τεχνική Έκθεση με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου και συμπεράσματα

 

Ο πολεοδομικός έλεγχος είναι εύλογος σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών που αφορούν ακίνητο, όπως αγοραπωλησίες

γονικές παροχές, κληρονομιές, δωρεές, καθώς και σε περιπτώσεις ενδιαφέροντος από τους ιδιοκτήτες για τις δυνα-

τότητες που μπορεί να έχει ένα ακίνητο, όσον αφορά την περαιτέρω υλοποίηση νέων χώρων (προσθήκες) και τη

συνένωση ή το διαχωρισμό (διαμερισμάτωση) υφιστάμενων κτισμάτων  ή την κατάτμηση / συνένωση οικοπέδων.

 

Το γραφείο αναλαμβάνει τον πολεοδομικό έλεγχο παντός τύπου  οικοδομών / οικοπέδων σε όλες τις περιοχές

του Νομού Αττικής.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1