ΤΙΜΕΣ  ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

 

Εκπόνηση  αρχιτεκτονικών σχεδίων:

            επιφάνεια σχεδιασμού                                    Αρχιτεκτονική Κάτοψη                            Αρχιτεκτονική τομή                      

                    0 - 100,00 [τ.μ.]                                      100,00 [€] + ΦΠΑ                                    100,00 [€] + ΦΠΑ        

                101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                   125,00 [€] + ΦΠΑ                                    125,00 [€] + ΦΠΑ              

               151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                   175,00 [€] + ΦΠΑ                                    175,00 [€] + ΦΠΑ               

               201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                   225,00 [€] + ΦΠΑ                                    225,00 [€] + ΦΠΑ              

                251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                   250,00 [€] + ΦΠΑ                                    250,00 [€] + ΦΠΑ 

                301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                   300,00 [€] + ΦΠΑ                                    300,00 [€] + ΦΠΑ

                401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                   350,00 [€] + ΦΠΑ                                    350,00 [€] + ΦΠΑ          

                501,00 [τ.μ.] και άνω                                   0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ                                0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠA

 

 

Εκπόνηση διαγράμματος κάλυψης:   

 

                                     επιφάνεια οικοπέδου                                                              Αμοιβή                                                    

                                                0 - 100,00 [τ.μ.]                                                      200,00 [€] + ΦΠΑ                                           

                                            101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                                    300,00 [€] + ΦΠΑ                                             

                                         151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                                    350,00 [€] + ΦΠΑ                                            

                                         201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                                    400,00 [€] + ΦΠΑ                                             

                                            251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                                    450,00 [€] + ΦΠΑ                                    

                                            301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                                    500,00 [€] + ΦΠΑ                                  

                                            401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                                    550,00 [€] + ΦΠΑ

                                            501,00 [τ.μ.] και άνω                                                    1,15 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1