6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

 

To ανακαινιζόμενο κτίσμα είναι μία διώροφη οικοδομή επί πιλοτής με υπόγειο στην περιοχή της Νέας Πεντέλης.

Έχει κατασκευασθεί την περίοδο 1980 - 1981. Λόγω της παλαιότητας της οικοδομής, καθώς και των καιρικών συνθηκών,

ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις οι εξωτερικές όψεις του κτίσματος, με ρηγματώσεις

σε πολλά σημεία τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στις επιφάνειες των εξωστών (κούτελα, στηθαία, ταβάνια). Αποτέλεσμα

των ρηγματώσεων ήταν και η εμφάνιση οπλισμού του φέροντος οργανισμού, τοπικά.

 

Στόχος των εργασιών ήταν η επισκευή όλων των τοπικών τμημάτων όπου είχαν προκληθεί ρηγματώσεις, με προστασία

από την οξείδωση του οπλισμού του φέροντος οργανισμού όπου αυτός ήταν εμφανής, και επαναχρωματισμό όλων των

επιφανειών.

 

Πριν από τις εργασίες εκδόθηκε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία

Αγίας Παρασκευής.

 

Η σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν είναι:

1. Τοποθέτηση  ικριωμάτων σε όλες τις όψεις της οικοδομής

2. Αποξήλωση των σαθρών σοβάδων τοπικά όπου ήταν αναγκαίο

3. Επιδιόρθωση της επιφάνειας του οπλισμού (τρίψιμο με συρματόβουρτσα, πέρασμα με σταθεροποιητή

                                           σκουριάς και επισκευή με χρήση ρητινούχου ινοοπλισμένου τσιμεντοκονιάματος)

4. Σοβάτισμα των διορθωμένων τμημάτων

5. Αστάρωμα όλων των  επιφανειών

6. Χρωματισμός (2 φορές) όλων των επιφανειών με σιλικονούχο χρώμα

7. Επισκευή των μαρμάρων τοπικά στα στηθαία

8. Απομάκρυνση των ικριωμάτων (σκαλωσιών)

 

6. Επισκευή εξωτερικών όψεων και χρωματισμός αυτών σε οικοδομή στη Νέα Πεντέλη.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1