ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

 Η αμοιβή του μηχανικού για τη διαδικασία υλοποίησης μιας έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού

εξαρτάται τόσο από τη διαδικασία ελέγχου και αυτοψίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όσο και

από τη διαδικασία του υπολογισμού και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσει στο ηλεκτρονικό

σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

 

 Ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία (διαμέρισμα):

       Συνολική επιφάνεια       Αμοιβή μέτρησης       Αμοιβή υπολογισμού          Σύνολο

         0,00 - 50,00 [τ.μ.]      25,00 [€] + ΦΠΑ          25,00 [€] + ΦΠΑ           50,00 [€] + ΦΠΑ

     50,00 - 100,00 [τ.μ.]      38,00 [€] + ΦΠΑ          37,00 [€] + ΦΠΑ           75,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]    50,00 [€] + ΦΠΑ          50,00 [€] + ΦΠΑ         100,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 200,00 [τ.μ.]    65,00 [€] + ΦΠΑ          65,00 [€] + ΦΠΑ         130,00 [€] + ΦΠΑ

     201,00 - 250,00 [τ.μ.]    85,00 [€] + ΦΠΑ          85,00 [€] + ΦΠΑ         170,00 [€] + ΦΠΑ

     251,00 [τ.μ.] και άνω    0,45 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ   0,45 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ   από 0,90 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Μονοκατοικία - Μεζονέτα:

       Συνολική επιφάνεια         Αμοιβή μέτρησης       Αμοιβή υπολογισμού           Σύνολο

         0 - 100,00 [τ.μ.]            50,00 [€] + ΦΠΑ            50,00 [€] + ΦΠΑ        100,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]       75,00 [€] + ΦΠΑ            75,00 [€] + ΦΠΑ        150,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 200,00 [τ.μ.]      100,00 [€] + ΦΠΑ          100,00 [€] + ΦΠΑ       200,00 [€] + ΦΠΑ

     201,00 - 250,00 [τ.μ.]      125,00 [€] + ΦΠΑ          125,00 [€] + ΦΠΑ       250,00 [€] + ΦΠΑ

     251,00 - 300,00 [τ.μ.]      150,00 [€] + ΦΠΑ          150,00 [€] + ΦΠΑ       300,00 [€] + ΦΠΑ

     301,00 - 350,00 [τ.μ.]      160,00 [€] + ΦΠΑ          160,00 [€] + ΦΠΑ       320,00 [€] + ΦΠΑ

     351,00 [τ.μ.] και άνω      0,45 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ    0,45 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ     από 0,90 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

 Αναζήτηση  σχεδίων, οικοδομικών αδειών, κλπ. από την πολεοδομία:

50,00 [€] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση απαραίτητων αρχιτεκτονικών σχεδίων:

 Συνολική επιφάνεια σχεδιασμού           Αρχιτεκτονική Κάτοψη             Αρχιτεκτονική τομή                      

      0,00 - 50,00 [τ.μ.]                               50,00 [€] + ΦΠΑ                      50,00 [€] + ΦΠΑ        

    51,00 - 100,00 [τ.μ.]                               80,00 [€] + ΦΠΑ                      80,00 [€] + ΦΠΑ              

   101,00 - 150,00 [τ.μ.]                            125,00 [€] + ΦΠΑ                    125,00 [€] + ΦΠΑ               

   151,00 - 200,00 [τ.μ.]                            175,00 [€] + ΦΠΑ                    175,00 [€] + ΦΠΑ              

   201,00 - 250,00 [τ.μ.]                            225,00 [€] + ΦΠΑ                    225,00 [€] + ΦΠΑ 

   251,00 - 300,00 [τ.μ.]                            260,00 [€] + ΦΠΑ                    260,00 [€] + ΦΠΑ

   301,00 - 500,00 [τ.μ.]                            350,00 [€] + ΦΠΑ                    350,00 [€] + ΦΠΑ         

   501,00 [τ.μ.] και άνω                           0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ                 0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1