ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

       

       Τα φωτοβολταϊκά είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για το σκοπό

       αυτό χρησιμοποιούν άμεσα τον ήλιο. Έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία, μεγάλη

       διάρκεια ζωής, όπως και δυνατότητα αποθήκευης της παραγόμενης ενέργειας. Λόγω

       του τρόπου λειτουργίας τους προσφέρουν περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα αφου δεν

       ρυπαίνουν καθόλου το περιβάλλον.


Ενεργειακή αυτονομία μέσω Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που παράγουν

ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες),

παρέχοντας ενεργειακή αυτονομία. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια:

1. Χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των ηλεκτρικών συσκευών

2. Αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες) για τη χρήση της τη νύχτα ή σε περίοδο συννεφιάς.

 

 

 

Το Πρόγραμμα Αυτοπαραγωγής Net - Metering

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα αυτό, δίδεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες κατοικιών, μικρών επιχειρήσεων

και εξοχικών, να τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστήματα, με σκοπό την ιδιωτική χρήση του

παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, για χρονικό διάστημα 25 ετών

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ισχύος που μπορεί να εγκατασταθεί είναι τα 20 κιλοβάτ,

ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, αν αυτή είναι μεγαλύτερη

του ορίου των 20 κιλοβάτ όσον αφορά το διασυνδεδεμένο δίκτυο, ενώ για την περίπτωση 

των Μη Διασυνδεδεμένων νησιών το όριο είναι τα 10 κιλοβάτ.

 

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής

ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα με την καταναλισκόμενη ενέργεια στην κατοικία

ή επιχείρηση του παραγωγού. Αυτός διενεργείται σε ετήσια βάση.

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο

ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται 

στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων

κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική

νομοθεσία.

  

  

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, υλοποίησης της κατασκευής. Σας ενημερώνουμε πλήρως για τις

δυνατότητες που έχει η κατοικία σας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1