ΤΙΜΕΣ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 

 Η αμοιβή του μηχανικού για τη διαδικασία έκδοσης Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

εξαρτάται από τις διαφορετικές περιπτώσεις των εργασιών που θα υλοποιηθούν σε ένα ακίνητο,

καθώς διαφέρουν οι μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν και τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν.

 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι επίσης υποχρεωτική και η επίβλεψη από μηχανικό τμημάτων εργασιών που

περιγράφει ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

 

 Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για συντήρηση όψεων / εξωτερικοί χρωματισμοί / τοποθέτηση μονώσεων:

Συνολική επιφάνεια όψεων                Αμοιβή μηχανικού

                               0 - 50,00 [τ.μ.]                           350,00 [€] + ΦΠΑ                         

                           50,00 - 100,00 [τ.μ.]                      400,00 [€] + ΦΠΑ                        

                         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                     450,00 [€] + ΦΠΑ                        

                         151,00 - 200,00 [τ.μ.]                      500,00 [€] + ΦΠΑ                        

                         201,00 - 250,00 [τ.μ.]                      550,00 [€] + ΦΠΑ                        

                      251,00 [τ.μ.] και άνω                      2,30 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ                   

 

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων: 

Συνολική επιφάνεια όψεων                Αμοιβή μηχανικού

                                0 - 50,00 [τ.μ.]                           150,00 [€] + ΦΠΑ                         

                            50,00 - 100,00 [τ.μ.]                      200,00 [€] + ΦΠΑ                        

                          101,00 - 150,00 [τ.μ.]                      250,00 [€] + ΦΠΑ                        

                          151,00 - 200,00 [τ.μ.]                      300,00 [€] + ΦΠΑ                        

                           201,00 - 250,00 [τ.μ.]                     350,00 [€] + ΦΠΑ                        

                        251,00 [τ.μ.] και άνω                      1,50 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ                   

 

 Αναζήτηση  σχεδίων, οικοδομικών αδειών, κλπ. από την πολεοδομία:

50,00 [€] + ΦΠΑ

 

 

Για τις υπόλοιπες εργασίες που έχουν ως προϋπόθεση την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

μπορεί να εκδοθεί προσφορά για αυτήν ύστερα από συνάντηση μηχανικού με τον ιδιοκτήτη και

επιτόποια αυτοψία στο ακίνητο που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, ώστε να υπάρχει μια ακριβέστερη

εικόνα του μελλοντικού έργου.

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1