ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 

 Η αμοιβή του μηχανικού για τη διαδικασία υλοποίησης μιας ρύθμισης αυθαιρέτου εξαρτάται τόσο από τη διαδικασία ελέγχου

και αυτοψίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όσο και από τη διαδικασία της ρύθμισης και τα δικαιολογητικά που θα

πρέπει να καταθέσει στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου: 

 

 Ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία (διαμέρισμα):

Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησίας        Αμοιβή αυτοψίας               Αμοιβή ρύθμισης                   Σύνολο

         0 - 50,00 [τ.μ.]                           50,00 [€] + ΦΠΑ             150,00 [€] + ΦΠΑ           200,00 [€] + ΦΠΑ

       50,00 - 100,00 [τ.μ.]                    100,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ           350,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]                    150,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ           400,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 200,00 [τ.μ.]                    200,00 [€] + ΦΠΑ            300,00 [€] + ΦΠΑ           500,00 [€] + ΦΠΑ

     201,00 - 250,00 [τ.μ.]                    250,00 [€] + ΦΠΑ            350,00 [€] + ΦΠΑ           600,00 [€] + ΦΠΑ

     251,00 [τ.μ.] και άνω                    0,60 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ      1,90 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ     από 625 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Μονοκατοικία - Μεζονέτα:

Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησίας        Αμοιβή αυτοψίας             Αμοιβή ρύθμισης              Σύνολο

         0 - 100,00 [τ.μ.]                     150,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ       400,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]                 200,00 [€] + ΦΠΑ            300,00 [€] + ΦΠΑ       500,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 300,00 [τ.μ.]                 250,00 [€] + ΦΠΑ            350,00 [€] + ΦΠΑ       600,00 [€] + ΦΠΑ

     301,00 - 400,00 [τ.μ.]                 300,00 [€] + ΦΠΑ            400,00 [€] + ΦΠΑ       700,00 [€] + ΦΠΑ

     401,00 - 600,00 [τ.μ.]                 350,00 [€] + ΦΠΑ            450,00 [€] + ΦΠΑ        800,00 [€] + ΦΠΑ

     601,00 [τ.μ.] και άνω                 0,70 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ          400,00 [€] + ΦΠΑ    από 820,00 [€] + ΦΠΑ

 

 Αναζήτηση δικαιολογητικών (σχεδίων, οικοδομικών αδειών, κλπ.) από την πολεοδομία:

50,00 [€] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση απαραίτητων αρχιτεκτονικών σχεδίων (όπου απαιτείται):

 Συνολική επιφάνεια σχεδιασμού       Αρχιτεκτονική Κάτοψη          Αρχιτεκτονική τομή                      

           0,00 - 100,00 [τ.μ.]                    100,00 [€] + ΦΠΑ                100,00 [€] + ΦΠΑ        

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                   125,00 [€] + ΦΠΑ                125,00 [€] + ΦΠΑ              

        151,00 - 200,00 [τ.μ.]                   175,00 [€] + ΦΠΑ                 175,00 [€] + ΦΠΑ               

        201,00 - 250,00 [τ.μ.]                   225,00 [€] + ΦΠΑ                 225,00 [€] + ΦΠΑ              

         251,00 - 300,00 [τ.μ.]                   250,00 [€] + ΦΠΑ                250,00 [€] + ΦΠΑ 

        301,00 - 400,00 [τ.μ.]                    300,00 [€] + ΦΠΑ                300,00 [€] + ΦΠΑ

        401,00 - 500,00 [τ.μ.]                    350,00 [€] + ΦΠΑ                350,00 [€] + ΦΠΑ          

         501,00 [τ.μ.] και άνω                  0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ             0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠA        

 

Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου με κτίσματα εντός σχεδίου (όπου απαιτείται):   

     Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                           Αμοιβή                                                     

            0 - 100,00 [τ.μ.]                                               150,00 [€] + ΦΠΑ                                             

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                            200,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                            250,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                            300,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                             325,00 [€] + ΦΠΑ                                     

        301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                             350,00 [€] + ΦΠΑ                                    

        401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                             400,00 [€] + ΦΠΑ                                      

        501,00 [τ.μ.] και άνω                                            0,90 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου με κτίσματα εκτός σχεδίου (όπου απαιτείται):   

    Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                                Αμοιβή                                                     

                0 - 500,00 [τ.μ.]                                               350,00 [€] + ΦΠΑ                                             

             501,00 - 1.000,00 [τ.μ.]                                         450,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

         1.001,00 - 2.000,00 [τ.μ.]                                          500,00 [€] + ΦΠΑ                                                 

         2.001,00 - 3.000,00 [τ.μ.]                                          550,00 [€] + ΦΠΑ                                              

          3.001,00 - 4.000,00 [τ.μ.]                                          600,00 [€] + ΦΠΑ                                   

            4.001,00  [τ.μ.] και άνω                                         0,15 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση διαγράμματος κάλυψης οικοπέδου (όπου απαιτείται):   

     Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                                Αμοιβή                                                     

            0 - 100,00 [τ.μ.]                                                      200,00 [€] + ΦΠΑ                                           

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                                   300,00 [€] + ΦΠΑ                                             

         151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                                   350,00 [€] + ΦΠΑ                                            

         201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                                   400,00 [€] + ΦΠΑ                                             

          251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                                   450,00 [€] + ΦΠΑ                                    

          301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                                   500,00 [€] + ΦΠΑ                                  

          401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                                   550,00 [€] + ΦΠΑ

           501,00 [τ.μ.] και άνω                                                  1,15 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ 

        

                 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1