ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ΚΟΣΤΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

Για κτίρια που τακτοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές και υπάγονται στο νόμο 4178/13

δύναται το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτέρω νόμου  να

συμψηφίζεται με το ποσό που δαπανάται για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης

των κτιρίων αυτών.

 

Κτίρια που μπορούν να λάβουν μέρος:

1) Κατοικίες κατασκευής προ του έτους 2003

2) Λιθόκτιστα κτίρια κατασκευής προ της 28.07.2011

3) Κατοικίες που δεν έχουν λάβει επιδότηση για επεμβάσεις στην ενεργειακή απόδοση

 

Επεμβάσεις που υπάγονται στο συμψηφισμό:

1) Θερμομόνωση όψεων και στεγης / δώματος

2) Αντικατάσταση κουφωμάτων

3) Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

4) Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανασης, ψύξης, κλιματισμού

5) Αναβάθμιση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης

6) Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα, Γεωθερμία)

 

Δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη στο συμψηφισμό:

1) Δαπάνες αγοράς  υλικών και εξοπλισμού

2) Δαπάνες αποξήλωσης / αποκομιδής

3) Δαπάνες τοποθέτησης / εγκατάστασης

4) Δαπάνες αποκατάστασης

5) Δαπάνες τοποθέτησης - απεγκατάστασης ικριωμάτων (σκαλωσιές)

6) Δαπάνες έκδοσης Ενεργειακών Πιστοποιητικών

 

Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνεται στο συμψηφισμό ο ΦΠΑ

Οι δαπάνες δεν μπορεί να ξεπερνάνε τις 15.000 €

 

Ποσό προστίμου που μπορεί να συμψηφισθεί:

50 % του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβάνομένου του παραβόλου

 

Προϋποθέσεις για το συμψηφισμό:

1) Αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία

ή

2) Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30%

του κτιρίου αναφοράς


Διαδικασία:

1) Υπαγωγή των αυθαιρέτων του ακινήτου στον Ν.4178/13

2) Έκδοση πρώτου Ενεργειακού Πιστοποιητικου

3) Διενέργεια των ενεργειακών Επεμβάσεων

4) Υποβολή των παραστατικών

5) Βεβαίωση μηχανικου για την ορθότητα των παραστατικών / δικαιολογητικών

6) Έκδοση δεύτερου Ενεργειακού Πιστοποιητικού

 

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου

2) Αντίγραφο έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας  / έγγραφης ενημέρωσης αν απαιτείται

3) Παραστατικά δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δελτίων αποστολής)

4) Αντίγραφα των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών

5) Βεβαίωση μηχανικού

6) Πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή για την επίτευξη του ενεργεικού στόχου

7) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ακρίβεια των δικαιολογητικών

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και

ενεργειακής αναβάθμισης ενημερώνοντάς σας για τις δυνατότητες που

έχει η κατοικίας σας.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1