ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

 

Η αμοιβή του υπεύθυνου μηχανικού που αναλαμβάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου εξαρτάται τόσο από τις

 εργασίες και μελέτες που πρέπει να υλοποιηθούν και να εκπονηθούν, όσο και από τον αριθμό και τον τύπο των δικαιολογητικών

τα οποία είναι αναγκαίο να αναζητηθούν, εάν αυτά δε βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. Μία σημαντική,

δεύτερη παράμετρος την οποία λαμβάνει το γραφείο είναι και το σύνολο των επιφανειών του προς εξέταση ακινήτου, καθώς είναι ένας

παράγοντας που δίνει το μέγεθος του χρόνου που είναι αναγκαίος για αυτόν τον έλεγχο.

 

Τη διαδικασία υλοποίησης αποτελούν δύο διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο αφορά αποκλειστικά την εργασία για την αυτοψία, τις

μετρήσεις και τον έλεγχο  των επιφανειών που είναι απαραίτητα, ενώ το δεύτερο αφορά τις μεμονωμένες εργασίες που είναι ελλιπείς

και συνεπώς απαραίτητο να υλοποιηθούν. Το δεύτερο τμήμα είναι δυνατόν να διαφέρει αρκετά από περίπτωση σε περίπτωση, καθώς

πολλές εργασίες μπορεί να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή να πρέπει να ολοκληρωθούν από το εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

 

Παρακάτω παρατίθενται οι αμοιβές του μηχανικού για το πρώτο τμήμα (αναλογικά με την προς εξέταση επιφάνεια κτηρίου), καθώς

και κόστη για το δεύτερο τμήμα (περιπτώσεις εκπόνησης αναγκαίων μελετών / ρυθμίσεων).

 

 Ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία (διαμέρισμα):

Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησίας        Αμοιβή αυτοψίας               Αμοιβή δημιουργίας                   Σύνολο

                                                                                                          ταυτότητας κτηρίου

         0 - 50,00 [τ.μ.]                           50,00 [€] + ΦΠΑ             100,00 [€] + ΦΠΑ           150,00 [€] + ΦΠΑ

       50,00 - 100,00 [τ.μ.]                    100,00 [€] + ΦΠΑ            100,00 [€] + ΦΠΑ           200,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]                    150,00 [€] + ΦΠΑ            150,00 [€] + ΦΠΑ           300,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 200,00 [τ.μ.]                    200,00 [€] + ΦΠΑ            150,00 [€] + ΦΠΑ           350,00 [€] + ΦΠΑ

     201,00 - 250,00 [τ.μ.]                    250,00 [€] + ΦΠΑ            150,00 [€] + ΦΠΑ           400,00 [€] + ΦΠΑ

     251,00 [τ.μ.] και άνω                    0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ      1,00 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ     από 450 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Μονοκατοικία - Μεζονέτα:

Συνολική επιφάνεια ιδιοκτησίας        Αμοιβή αυτοψίας             Αμοιβή δημιουργίας              Σύνολο

                                                                                                        ταυτότητας κτηρίου

         0 - 100,00 [τ.μ.]                     150,00 [€] + ΦΠΑ            100,00 [€] + ΦΠΑ       250,00 [€] + ΦΠΑ

     101,00 - 150,00 [τ.μ.]                 200,00 [€] + ΦΠΑ            150,00 [€] + ΦΠΑ       350,00 [€] + ΦΠΑ

     151,00 - 300,00 [τ.μ.]                 250,00 [€] + ΦΠΑ            150,00 [€] + ΦΠΑ       400,00 [€] + ΦΠΑ

     301,00 - 400,00 [τ.μ.]                 300,00 [€] + ΦΠΑ            200,00 [€] + ΦΠΑ       500,00 [€] + ΦΠΑ

     401,00 - 600,00 [τ.μ.]                 350,00 [€] + ΦΠΑ            250,00 [€] + ΦΠΑ       600,00 [€] + ΦΠΑ

     601,00 [τ.μ.] και άνω                 0,70 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ          250,00 [€] + ΦΠΑ    από 670,00 [€] + ΦΠΑ

 

 Αναζήτηση δικαιολογητικών (σχεδίων, οικοδομικών αδειών, κλπ.) από την πολεοδομία:

50,00 [€] + ΦΠΑ

 

 Ρύθμιση πιθανόν αυθαιρέτων τμημάτων:

Αμοιβή για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

(δεν περιλαμβάνεται αμοιβή αυτοψίας για τα αυθαίρετα -

το κόστος αυτό είναι ενσωματωμένο στις παραπάνω τιμές)

 

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού:

Αμοιβή για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

 

 

Εκπόνηση απαραίτητων αρχιτεκτονικών σχεδίων (όπου απαιτείται):

 Συνολική επιφάνεια σχεδιασμού       Αρχιτεκτονική Κάτοψη          Αρχιτεκτονική τομή                      

           0,00 - 100,00 [τ.μ.]                    100,00 [€] + ΦΠΑ                100,00 [€] + ΦΠΑ        

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                   125,00 [€] + ΦΠΑ                125,00 [€] + ΦΠΑ              

        151,00 - 200,00 [τ.μ.]                   175,00 [€] + ΦΠΑ                 175,00 [€] + ΦΠΑ               

        201,00 - 250,00 [τ.μ.]                   225,00 [€] + ΦΠΑ                 225,00 [€] + ΦΠΑ              

         251,00 - 300,00 [τ.μ.]                   250,00 [€] + ΦΠΑ                250,00 [€] + ΦΠΑ 

        301,00 - 400,00 [τ.μ.]                    300,00 [€] + ΦΠΑ                300,00 [€] + ΦΠΑ

        401,00 - 500,00 [τ.μ.]                    350,00 [€] + ΦΠΑ                350,00 [€] + ΦΠΑ          

         501,00 [τ.μ.] και άνω                  0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ             0,80 [€/τ.μ.] + ΦΠA       

 

Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου με κτίσματα εντός σχεδίου (όπου απαιτείται):   

     Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                           Αμοιβή                                                     

            0 - 100,00 [τ.μ.]                                               150,00 [€] + ΦΠΑ                                             

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                            200,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                            250,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                            300,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

        251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                             325,00 [€] + ΦΠΑ                                     

        301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                             350,00 [€] + ΦΠΑ                                    

        401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                             400,00 [€] + ΦΠΑ                                      

        501,00 [τ.μ.] και άνω                                            0,90 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος οικοπέδου με κτίσματα εκτός σχεδίου (όπου απαιτείται):   

    Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                                Αμοιβή                                                     

                0 - 500,00 [τ.μ.]                                               350,00 [€] + ΦΠΑ                                             

             501,00 - 1.000,00 [τ.μ.]                                         450,00 [€] + ΦΠΑ                                                  

         1.001,00 - 2.000,00 [τ.μ.]                                          500,00 [€] + ΦΠΑ                                                 

         2.001,00 - 3.000,00 [τ.μ.]                                          550,00 [€] + ΦΠΑ                                              

          3.001,00 - 4.000,00 [τ.μ.]                                          600,00 [€] + ΦΠΑ                                   

            4.001,00  [τ.μ.] και άνω                                         0,15 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Εκπόνηση διαγράμματος κάλυψης οικοπέδου (όπου απαιτείται):  

     Συνολική επιφάνεια οικοπέδου                                                Αμοιβή                                                    

            0 - 100,00 [τ.μ.]                                                      200,00 [€] + ΦΠΑ                                           

         101,00 - 150,00 [τ.μ.]                                                   300,00 [€] + ΦΠΑ                                             

        151,00 - 200,00 [τ.μ.]                                                   350,00 [€] + ΦΠΑ                                            

        201,00 - 250,00 [τ.μ.]                                                   400,00 [€] + ΦΠΑ                                             

         251,00 - 300,00 [τ.μ.]                                                   450,00 [€] + ΦΠΑ                                    

         301,00 - 400,00 [τ.μ.]                                                   500,00 [€] + ΦΠΑ                                  

         401,00 - 500,00 [τ.μ.]                                                   550,00 [€] + ΦΠΑ

         501,00 [τ.μ.] και άνω                                                  1,15 [€/τ.μ.] + ΦΠΑ

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1