ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

     

Η παρούσα δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού

αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου,

με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών.

 

 Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1) Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους / ψιλής) ή επικαρπίας

2) Έχουν, σε ιδιοκτησία τους (μόνο χρήσης κατοικίας), σύστημα θέρμανσης πετρελαίου

3) Έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/9/14 και μετά

 

 Επιλέξιμες  Κατοικίες: 

1) πολυκατοικία , μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα

2) Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης  χαμηλότερη ή ίση με 2500 €/τ.μ.

3) Φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (τακτοποίηση)

 Για να χαρακτηρισθεί μία πολυκατοικία επιλέξιμη πρέπει τουλάχιστον το 50% των θερμαινόμενων, από το

κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία.

 

Ύψος επιχορήγησης:

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος

θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται με ποσοστό 60% του συνολικού επιλέξιμου

κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά κατηγορία εγκατεστημένης

ισχύος λέβητα ως εξής: 

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα (kcal/h)      Ανώτατο ποσό επιχορήγησης (€)                 Ανώτατο ποσό επιχορήγησης (€)

                                                                    (συμπ. ΦΠΑ) χωρίς αλλαγή λέβητα                   (συμπ. ΦΠΑ) με αλλαγή λέβητα

             0-35.000 kcal/h                        1.000 € για συμβατικά συστήματα             1.150 €  για συστήματα  συμπύκνωσης

         35.001-120.000 kcal/h                                              1.500   €                                                              2.000  €
        120.001-170.000 kcal/h                                             2.300   €                                                              3.000  €
        170.001-200.000 kcal/h                                             3.300   €                                                              4.000  €
            >200.000 kcal/h                                                      4.700   €                                                              5.500  €

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1) Για την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα - καυατήρα

 2) Για την προμήθεια και εγκατάσταση σωληνογραμμής φυσικού αερίου

3) Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απαγωγής φυσικού αερίου

 4) Για τη μελέτη - επίβλεψη εργασιών

5) Για τις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης

 

Διαδικασία: 

1) Κατάθεση αίτησης

 2) Έλεγχος αιτήσεων από το φορέα υποδοχής

 3) Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

 4) Έλεγχος φυσικού αντικειμένου - Έκδοση Άδειας Χρήσης

 5) Έκδοση παραστατικών των αναδόχων του έργου

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη

3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (από 1/7/2014)

4. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση.

5. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού γενικής συνέλευσης για την εγκατάσταση 

6. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου.

7. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά

8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης 

9. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών Απόδειξης/εων Λιανικής Πώλησης 

10. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής της εξόφλησης

11. Υπεύθυνη Δήλωση– Εξουσιοδότηση(για την καταβολή της χρηματοδότησης)

12. Φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια ΕΠΑ μελέτης εγκατάστασης

13. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου.

14. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

15. Φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα 

 

           

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-43203256-1